در حال نمایش 4 نتیجه

جغجغه ترمز

در مورد جغجغه ترمز slack adjuster در تریلی ها و کامیون های سنگین، اصطلاح “slack” به فاصله‌ای اشاره دارد که در سیستم ترمز وجود دارد. Slack به عنوان فاصله ای بین سیستم ترمز و قطعات ترمز در وضعیت عدم فشار به میزان کافی تعریف می شود.

وقتی که ترمز کامیون یا تریلی را آزاد کنید، فشار منبع ترمز هوا یا هیدرولیک در سیستم کاهش می یابد و یک فاصله slack بین قطعات ترمز ایجاد می شود. این slack یا فاصله نشان دهنده وجود حداقل فشار در سیستم ترمز است و در حین ترمز کردن باید این slack جبران شود تا ترمز به طور کامل کار کند.

برای جبران slack در سیستم ترمز، سیستم ترمز هوا از یک تنظیم کننده slack (slack adjuster) استفاده می کند. Slack adjuster یک قطعه مکانیکی است که به طور خودکار slack را جبران می کند و فضای slack را بین قطعات ترمز به حداقل می رساند. این به این معناست که slack adjuster در واقع فشار منبع ترمز را در سیستم تنظیم می کند تا ترمز به صورت صحیح و بهینه کار کند.

Slack در سیستم ترمز تریلی و کامیون سنگین بسیار مهم است، زیرا فاصله زیادی slack منجر به کاهش کارایی ترمز می شود و ممکن است باعث ایجاد مشکلات ایمنی در ترمز کردن شود. بنابراین، تنظیم صحیح slack و استفاده از slack adjuster منجر به بهبود عملکرد و ایمنی سیستم ترمز می شود.