در حال نمایش یک نتیجه

سوپاپ تقسیم باد
سوپاپ تقسیم باد یک قطعه اساسی در سیستم ترمز هوا برای کامیون‌ها است. این سیستم‌ها به کمک هوا ترمز کامیون‌ها را کنترل می‌کنند. حفاظت چهارگانه از اینجا آمده است که این شیر چهار وظیفه اصلی را انجام می‌دهد:

Primary Circuit (سیستم اصلی): این بخش از سیستم ترمز باعث اعمال ترمز اصلی بر روی چرخ‌ها می‌شود.
Secondary Circuit (سیستم ثانویه): این بخش از سیستم به منظور ایمنی بیشتر استفاده می‌شود. در صورتی که سیستم اصلی با مشکل مواجه شود، سیستم ثانویه قابل استفاده است.
Parking Brake Circuit (سیستم ترمز پارکینگ): این بخش به منظور قرار دادن کامیون در وضعیت پارکینگ استفاده می‌شود.
Quick Release Circuit (سیستم ترمز سریع): این بخش به منظور سریع و موثر کردن فرآیند ترمز کردن و ترمز گشتاوری در مواقع خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوپاپ تقسیم باد خودروهای سنگین به عنوان یک قطعه کلیدی در سیستم ترمز هوا برای حفاظت و ایمنی کامیون‌ها مهم است. این سیستم‌ها با کمک فشار هوا، به کنترل دقیق ترمز کامیون‌ها کمک می‌کنند و در صورت بروز خطا یا مشکل در یکی از بخش‌ها، قابلیت استفاده از سایر بخش‌ها را فراهم می‌کنند.

سوپاپ تقسیم باد، وظيفه توزيع باد را در مدارهای مستقل سيستم باد وسيله نقليه، بر اساس اولويت عملکردی هر مدار به عهده دارد. همچنين در صورت بروز مشکل در هر يک از مدارهای باد، ضمن بستن مسير آن مدار، از نشت و تخليه باد مدارهای ديگر جلوگيری مي کند.

به طور معمول از خروجی های اول و دوم سوپاپ، برای تغذيه مدارهای ترمـز جلو و عقب خودرو و از خروجی های ديگر براي تغذيه مدارهای باد قطعات جانبی اسـتفاده ميشود.